VISA USA Service

การขอวีซ่าอเมริกาจะไม่ใช่เรื่องยากหากเราเตรียมตัวดี สำหรับวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีวีซ่าอยู่หลายประเภท ซึ่งจะแบ่งออกได้ตามจุดประสงค์ในการเดินทาง มีดังต่อไปนี้

1) วีซ่าท่องเที่ยวและธุรกิจ (B1/B2) จะเป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา วีซ่าประเภทนี้จะส่วนมากจะได้รับวีซ่าระยะยาว 5-10 ปี แล้วแต่การพิจารณาจากสถานทูต และจะสามารถอยู่ต่อเนื่องได้นานที่สุด 6 เดือน และภายใน 5-10 ปีผู้เข้าประเทศไม่ต้องขอวีซ่าใหม่ในระหว่างที่วีซ่ายังไม่หมดอายุ

2. วีซ่านักเรียน (F-1) เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียน หรือผู้ที่ต้องการเดินทางไปศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในสถาบันการศึกษาเอกชนหรือรัฐบาล โดยวีซ่านี้ส่วนใหญ่จะผู้ขออยู่ในประเทศได้ 5 ปีหรือขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบการเดินทาง(I-20) เป็นหลัก

3. วีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน เวิร์กแอนด์ทราเวล หรือโปรแกรมออแพร์ (J-1) เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ไม่ว่าทั้งปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือนักศึกษาที่ต้องการเดินทางไปหาประสบการณ์ ซึ่งระยะเวลาของวีซ่าขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ผู้สมัครลงไป วีซ่าประเภทนี้จะมีโปรแกรมหลายอย่างยกตัวอย่างเช่น, Work and Travel, Internship หรือ Aupair อยู่ด้วย อีกทั้งผู้ที่ได้รับวีซ่าประเภทนี้จะสามารถทำงานได้

4. วีซ่าคู่หมั้น(K-1) เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่แต่งานกับชาวอเมริกันหรือว่ากำลังจะแต่งงานกับชาวอเมริกัน ที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อแต่งงาน

สิ่งควรรู้เกี่ยวกับวีซ่าอเมริกา

– วีซ่าอเมริกา ทุกประเภท จะมีค่าธรรมเนียมเท่ากันคือ 5,600 บาท (อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่การกำหนดของสถานทูต)

– วีซ่าอเมริกา ใช้เวลาการพิจารณา รู้ผลภายในวันเดียว และจะได้รับพาสปอร์ตคืนในเวลา 1 สัปดาห์หลังจากสัมภาษณ์

– วีซ่าอเมริกา ผู้สมัครต้องเดินทางไปยื่นเอกสารและสัมภาษณ์ด้วยตัวเองเท่านั้น

– ผู้สมัครต้องจ่ายเงินและจองคิวใน http://www.ustraveldocs.com/ ถึงจะนัดวันสัมภาษณ์ได้ และในการไปสัมภาษณ์ผู้สมัครจะต้องตรงเวลา สถานทูตอนุโลมให้เลดได้ไม่เกินครึ่ง ชม. จากเวลานัด

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับวีซ่าอเมริกา

 • วีซ่าท่องเที่ยว
  B1/B2 VISA

  1) พาสปอร์ตเล่มปัจจุบันที่มีวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  2) เอกสารยืนยันตัวตน สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาทะเบียนบ้าน/ ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล ( ถ้ามี )
  3) รูปถ่าย 2x2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว 2 ใบ
  4) เอกสารการงาน (ภาษาอังกฤษ)
  - หนังสือรับรองการทำงานพร้อมระบุเงินเดือนและตำแหน่ง
  - หนังสือรับรองบริษัท หรือ ทะเบียนพานิชย์
  5) สำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
  6) DS160 (เปรียบเสมือนใบสมัคร Application)

  กรณีผู้เดินทางมีผู้สนับสนุนการเงินต้องเตรียมเอกสาร ผู้สนับสนุนดังนี้
  1) เอกสารยืนยันตัวตน สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาทะเบียนบ้าน/ ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล ( ถ้ามี )
  2) เอกสารการงาน (ภาษาอังกฤษ)
  - หนังสือรับรองการทำงานพร้อมระบุเงินเดือนและตำแหน่ง
  - หนังสือรับรองบริษัท หรือ ทะเบียนพานิชย์
  3) สำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

 • วีซ่านักเรียน
  F1 VISA

  1) พาสปอร์ตเล่มปัจจุบันที่มีวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  2) เอกสารยืนยันตัวตน สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาทะเบียนบ้าน/ ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล ( ถ้ามี )
  3) รูปถ่าย 2x2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว 2 ใบ
  4) เอกสารการเรียน ทรานสคริป (ภาษาอังกฤษ)
  5) เอกสารการงาน (ภาษาอังกฤษ)(ในกรณีทำงานแล้ว)
  - หนังสือรับรองการทำงานพร้อมระบุเงินเดือนและตำแหน่ง
  - หนังสือรับรองบริษัท หรือ ทะเบียนพานิชย์
  6) สำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
  7) DS160 (เปรียบเสมือนใบสมัคร Application)
  8) I-20 เอกสารจากทางโรงเรียน
  9) I-901 SEVIS จ่ายค่าสมัครขอวีซ่า

  กรณีผู้เดินทางมีผู้สนับสนุนการเงินต้องเตรียมเอกสาร ผู้สนับสนุนดังนี้
  1) เอกสารยืนยันตัวตน สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาทะเบียนบ้าน/ ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล ( ถ้ามี )
  2) เอกสารการงาน (ภาษาอังกฤษ)
  - หนังสือรับรองการทำงานพร้อมระบุเงินเดือนและตำแหน่ง
  - หนังสือรับรองบริษัท หรือ ทะเบียนพานิชย์
  3) สำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

 • วีซ่าโครงการแลกเปลี่ยน J1 VISA

  1) พาสปอร์ตเล่มปัจจุบันที่มีวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  2) เอกสารยืนยันตัวตน สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาทะเบียนบ้าน/ ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล ( ถ้ามี )
  3) รูปถ่าย 2x2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว 2 ใบ
  4) เอกสารการเรียนรับรองนักศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
  5) ใบรับรองความประพฤติ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  6) ใบรับรองทางการแพทย์ สามารถขอได้ที่โรงพยาบาล
  7) ประกันภัยการเดินทาง
  8) สำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
  9) DS160 (เปรียบเสมือนใบสมัคร Application)
  10) DS-2019 ที่เจ้าของโครงการจากประเทศอเมริกาส่งมาให้
  11) I-901 SEVIS จ่ายค่าสมัครขอวีซ่า

  กรณีผู้เดินทางมีผู้สนับสนุนการเงินต้องเตรียมเอกสาร ผู้สนับสนุนดังนี้
  1) เอกสารยืนยันตัวตน สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาทะเบียนบ้าน/ ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล ( ถ้ามี )
  2) เอกสารการงาน (ภาษาอังกฤษ)
  - หนังสือรับรองการทำงานพร้อมระบุเงินเดือนและตำแหน่ง
  - หนังสือรับรองบริษัท หรือ ทะเบียนพานิชย์
  3) สำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

สถานที่ยื่นวีซ่าอเมริกา

สถานทูตอเมริกา กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ที่อยู่: 95 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
เว็บไซต์: https://th.usembassy.gov/

สถานกงสุล จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
ที่อยู่: ที่อยู่: 387 ถนนวิชยานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง เชียงใหม่ 50300
เว็บไซต์: https://th.usembassy.gov/embassy-consulate/chiang-mai/