VISA CANADA Services

การขอวีซ่าแคนาดา เจ้าหน้าที่จะพิสูจน์เจตนาจากเอกสารและแพลนของเรา ไม่ใช่การสัมภาษณ์เหมือนอเมริกา ดังนั้นเอกสารในการยื่นมีความสำคัญอย่างมาก และที่สำคัญเอกสารทุกอย่างที่ใช้ยื่นควรเป็นภาษาอังกฤษ และสามารถอ้างอิงได้ จะไม่ใช่เรื่องยากหากเราเตรียมตัวดี สำหรับวีซ่าประเทศแคนาดาจะมีวีซ่าอยู่หลายประเภท ซึ่งจะแบ่งออกได้ตามจุดประสงค์ในการเดินทาง มีดังต่อไปนี้

1) Tourist Visa (วีซ่าท่องเที่ยว), Short-Course Student Visa จะเป็นวีซ่าเยี่ยมเยื่อนระยะสั้น นั้นหมายถึงสามารถลงเรียนภาษาใน Short Course ในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนได้ด้วย ซึ่ง Tourist Visa จะเป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจในประเทศแคนาดาระยะสั้น วีซ่าประเภทนี้จะส่วนมากจะได้รับวีซ่าเป็น Single Entry นั้นคือการประเทศครั้งเดียว ไม่เกิน 6เดือน ดังนั้นต่อให้ได้วีซ่าหลายปีมาก็ไม่มีความหมาย แต่ถ้าขอแบบ Multiple Visa ก็จะสามารถเข้าได้หลายครั้งตามอายุวีซ่าซึ่งส่วนใหญ่จะได้ตามอายุของพาสปอร์ตของเรา และจะสามารถอยู่ต่อเนื่องได้นานที่สุด 6 เดือน แต่การขอแบบ Multiple Visa นั้น จำเป็นต้องมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าจำเป็นต้องเข้าออกประเทศแคนาดาหลายๆครั้ง เช่นมีการทำธุรกิจกับทางประเทศแคนาดาเป็นต้น

2) Student Visa วีซ่านักเรียน เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียน หรือผู้ที่ต้องการเดินทางไปศึกษาในประเทศแคนาดา ในหลักสูตรที่ยาวเกิน 6 เดือนขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในสถาบันการศึกษาเอกชนหรือรัฐบาล โดยวีซ่านี้ส่วนใหญ่จะผู้ขออยู่ในประเทศได้ตามระยะเวลาหลักสูตร ถ้านักเรียนต้องการที่จะเรียนในรัฐควิเบก นักเรียนจะต้องมีรับเอกสาร Certificate of Acceptance ด้วย ในการขอวีซ่านักเรียนจะใช้เวลาพิจารณาวีซ่าประมาณ 3 เดือน ซึ่งค่อนข้างนาน นักเรียนต้องวางแผนยื่นวีซ่าตั้งแต่เนินๆ และวีซ่านักเรียนประเทศแคนนาดา ผู้สมัครจำเป็นต้องไปขอใบรับรองประวัติอาชญากรรมเพื่อประกอบการยื่นด้วย

3) Business Visa วีซ่าธุรกิจ สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปติดต่ธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีบริษัทเชิญด้วย

สิ่งควรรู้เกี่ยวกับวีซ่าแคนาดา

– 1) วีซ่าแคนาดา แต่ละประเภทจะมีค่าธรรมเนียมไม่เท่ากัน
– วีซ่าท่องเที่ยว/วีซ่าธุรกิจ/เรียนระยะสั้น พำนักไม่เกิน 6 เดือน ค่าธรรมเนียม 100 CAN (2,600 บาท)
– วีซ่านักเรียน ค่าธรรมเนียม 150 CAN (4,000 บาท)
(เรตราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่การกำหนดของสถานทูต)

2) ปัจจุบันการยื่นวีซ่าแคนาดาสามารถทำได้ทั้ง 2 วิธี
– ยื่นออนไลน์ จำเป็นต้องอัพเอกสารทั้งหมดเข้าระบบ เมื่อวีซ่าออกแล้วก็ส่งพาสปอร์ตไปประทับวีซ่าทางไปรษณีย์
– ยื่นผ่าน VFS ผู้สมัครสามารถนำเอกสารไปยื่นเองได้ที่ VFS โดยจะมีค่าธรรมเนียม VFS อยู่ 684 บาท

3) การชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา ต้องชำระผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น แล้วผู้สมัครปริ้นใบเสร็จเพื่อนำไปประกอบการยื่่นในกรณีที่ยื่นเอง ส่วนค่าธรรมเนียม VFS ผู้สมัครต้องทำเป็นเช็คเงินสดจากธนาคารใดก็ได้ 684 บาท สั่งจ่าย แคชเชียร์เช็ค ” VFS (Thailand) Ltd.”

3) การยื่นวีซ่าแคนาดา ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องไปยื่นด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจให้ตัวแทนดำเนินการได้

4) ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า
– วีซ่าท่องเที่ยว/วีซ่าธุรกิจ/เรียนระยะสั้น พำนักไม่เกิน 6 เดือน ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์
– วีซ่านักเรียน ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน

5) กรณีวีซ่านักเรียน ผู้สมัครจำเป็นต้องไป ขอใบรับรองประวัติอาชญากรรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

6) วีซ่าแคนาดา สามารถไปยื่นได้โดยไม่ต้องทำการนัดหรือจองคิวล่วงหน้า

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับวีซ่าแคนาดา
(ถ้าเป็นออนไลน์ เอกสารต้องสแกนและอัพเข้าระบบ)

  • วีซ่าท่องเที่ยว
    (เอกสารควรเป็นภาษาอังกฤษ)

    ) Passport หนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีการแสตมป์ 2) History Travel, Passport เล่มเก่าทุกหน้าที่มีการแสตมป์ 3)- รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน 4) เอกสารส่วนตัว ยื่นยันตัวตน สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาทะเบียนบ้าน/ ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาใบสมรส ( ถ้ามี ) 5) เอกสารแสดงสถานะอาชีพ (ภาษาอังกฤษ) - หนังสือรับรองการทำงานพร้อมระบุเงินเดือนและตำแหน่ง (ถ้าระบุวันลาคลุมวันเดินทางยิ่งดี) - หนังสือรับรองบริษัท หรือ ทะเบียนพานิชย์ - ถ้าเป็นนักศึกษาก็ใบรับรองสถานะนักศึกษาจากสถานบันที่เรียนอยู่ 6) หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน 7) เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน 8) หลักฐานการจองโรงแรมที่พัก 9) แพลนการท่องเที่ยวครอบคลุมช่วงเวลาเดินทาง กรณีผู้เดินทางมีผู้สนับสนุนการเงินต้องเตรียมเอกสาร ผู้สนับสนุนดังนี้ 1) เอกสารยืนยันตัวตน สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาทะเบียนบ้าน 2) เอกสารการงาน (ภาษาอังกฤษ) - หนังสือรับรองการทำงานพร้อมระบุเงินเดือนและตำแหน่ง - หนังสือรับรองบริษัท หรือ ทะเบียนพานิชย์ 3) สำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน 4) ถ้าผู้สนับสนุนไม่ใช่พ่อหรือแม่ ต้องแสดงความสัมพันธุ์ว่าผู้สนับสนุนเป็นใครเกี่ยวข้องกับเรายังไง กรณีไปพำนักพักบ้านคนรู้จักในออสเตรเลีย 1) เอกสารยืนยันตัวตน พาสปอร์ต 2) สถานะความเป็นอยู่ในออสเตรเลีย เอกสารการงาน, เอกสารการเรียน 3) จดหมายเชิญ
  • วีซ่านักเรียน
    (เอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษ)

    1) Passport หนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีการแสตมป์ 2) History Travel, Passport เล่มเก่าทุกหน้าที่มีการแสตมป์ 3) รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน 4) เอกสารส่วนตัว ยื่นยันตัวตน สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาทะเบียนบ้าน/ ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาใบสมรส ( ถ้ามี ) 5) เอกสารแสดงสถานะอาชีพ (ภาษาอังกฤษ) - หนังสือรับรองการทำงานพร้อมระบุเงินเดือนและตำแหน่ง (ถ้าระบุวันลาคลุมวันเดินทางยิ่งดี) - หนังสือรับรองบริษัท หรือ ทะเบียนพานิชย์ - ถ้าเป็นนักศึกษาก็ใบรับรองสถานะนักศึกษาจากสถานบันที่เรียนอยู่ 6) หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้าออกใช้จ่ายเอง) 7) จดหมายแนะนำตัวเอง ซึ่งมีรายละเอียดถึงเหตุผลการไปเรียนในครั้งนี้ 8) ทรานสคริป และใบรับรองการจบจากสถานบันที่จบมา กรณีผู้เดินทางมีผู้สนับสนุนการเงินต้องเตรียมเอกสาร ผู้สนับสนุนดังนี้ 1) เอกสารยืนยันตัวตน สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาทะเบียนบ้าน 2) เอกสารการงาน (ภาษาอังกฤษ) - หนังสือรับรองการทำงานพร้อมระบุเงินเดือนและตำแหน่ง - หนังสือรับรองบริษัท หรือ ทะเบียนพานิชย์ 3) สำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน 4) ถ้าผู้สนับสนุนไม่ใช่พ่อหรือแม่ ต้องแสดงความสัมพันธุ์ว่าผู้สนับสนุนเป็นใครเกี่ยวข้องกับเรายังไง 5) จดหมายรับรองการสนับสนุค่าใช้จ่ายจากสปอนเซอร์ กรณีไปพำนักพักบ้านคนรู้จักในออสเตรเลีย 1) เอกสารยืนยันตัวตน พาสปอร์ต 2) สถานะความเป็นอยู่ในออสเตรเลีย เอกสารการงาน, เอกสารการเรียน 3) จดหมายเชิญ

สถานที่ยื่นเอกสารวีซ่า ศูนย์บริการ VFS

สถานที่ยื่นเอกสารวีซ่าแคนาดา VFS กรุงเทพ
อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ : +66(0) 2118 7100
ระหว่างเวลา 8.30-15.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
โดยมีค่าใช้จ่ายคือ ค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 895.- บาท ค่าธรรมเนียมสามารถชำระเป็นเงินสด